Thư cảm của Cơ sở trẻ em khuýêt tật Thiên Phước 2016

thu-cam-on-tu-thien-phuocgiay-chung-nhan-da-nhan-tien-tu-thien-phuocdsc_2195 dsc_2197 dsc_2198 dsc_2199 dsc_2200 dsc_2203 dsc_2204 dsc_2205 dsc02999 dsc03000 dsc03001 dsc03003 dsc03004 dsc03005 dsc03006 dsc03007 dsc03008 dsc03009 dsc03010 dsc03011 giay-chung-nhan-da-nhan-tien-tu-thien-phuoc img_3213 img_3214 img_3215 img_3217 img_3218 img_3219 img_3220 img_3221 img_3222 img_3223 img_3225 img_3230 img_3232 img_3233 img_3234 img_3235 img_3236 img_3238 img_3239 img_3240 img_3241 img_3242 img_3243 img_3244 img_3245 img_3246 img_3247 img_3248 img_3249 img_3250 img_3251 img_3252 thu-cam-on-tu-thien-phuoc