News ( Tin Tức )

TIN TƯC-NEWS

2eaf03_10e686a1b2b146218710ee3e6d7c37be-gif_srz_980_317_85_22_0-50_1-20_0-00_gif_srz-kopi

Tin tức, trong bao tri là các thin tin mới về những gì đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong xa hoi. Tin tức có thể có tác động đến nhiều người. Một bản tin trên báo chí thường tập hợp theo thứ tự và có thể được diễn giải như sau:

  •  Khi nào
  •  Cái gì
  •  Ở đâu
  •  Ai
  • Tại sao
  • Như thế nào.

Tuy nhiên, đôi khi trong báo chí hiện đại, một vài tiêu chí này được giản lược khi tin tức đang gấp và được đặt trong bối cảnh cụ thể.

**  Ser man det lidt på afstand kan man godt undre sig over hvorfor sådan et stykke information eller nyhed er vigtigt.

 

Århus 01-10/2016

TM. Ban Điều Hành HVHVN